Giaiphaptaichinh.net

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

Nguyên tắc hoạt động

Nguyên tắc hoạt động

1. Nguyên tắc hoạt động của Giaiphaptaichinh.net

Nguyên tắc này áp dụng cho các thành viên đăng ký sử dụng dịch vụ thẩm định giá, tham gia đăng tin sản phẩm được thực hiện trên Giaiphaptaichinh.net.

• Giaiphaptaichinh.net là đơn vị trung gian trong việc quảng cáo, tiếp thị sản phẩm của Người dùng đối với những đối tượng có nhu cầu về sản phẩm.

• Sản phẩm, dịch vụ tham gia giao dịch trên Giaiphaptaichinh.net phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

• Thành viên của Giaiphaptaichinh.net là các cá nhân, tổ chức có hoạt động thương mại hợp pháp, phải đăng ký kê khai các thông tin cá nhân bắt buộc trước khi được công nhận và cho phép sử dụng dịch vụ do Giaiphaptaichinh.net cung cấp hoặc liên quan đến Giaiphaptaichinh.net. Các cá nhân, tổ chức tham gia giao dịch trên Giaiphaptaichinh.net tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

• Tất cả các nội dung trong Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Giaiphaptaichinh.net phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong quy định của pháp luật và quy định của Giaiphaptaichinh.net.